Pilnik i ZalotkaPilnik i ZalotkaPilnik i Zalotka

Regulamin szkoleń

 

 

 1. Organizatorem szkolenia jest firma Pilnik i Zalotka Anna Urbanek ul. Lelewela 6A 53-505 Wrocław, NIP 836 182 59 21

 

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych pod adresem https://www.pilnikizalotka.pl/szkolenia oraz terminach ustalonych wcześniej telefonicznie z działem szkoleń.
 2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, wymiar godzin, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 3. Uczestnik oświadcza, że ukończył 18 lat. W przypadku nieukończenia 18 lat posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu organizowanym przez Pilnik i Zalotka Anna Urbanek.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest telefoniczna rezerwacja miejsc przez zamawiającego, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zadatku.
 2. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/oELPCXw5HvEBwQhM6
 3. Bezzwrotny zadatek w kwocie 300 zł za szkolenie w terminie 3 dni od złożenia wstępnej rezerwacji miejsca na szkoleniu należy wpłacić na konto Bank: ING S.A. nr konta: 57 1050 1575 1000 0092 1855 5127. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconego zadatku w przypadku rezygnacji z kursu dzień przed szkoleniem.
  W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z kursu w trakcie jego trwania, koszt szkolenia nie podlega zwrotowi.
 5. Na kilka dni przed planowanym szkoleniem Organizator skontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić kurs oraz Modelki.
 6. Organizacja Modelek leży po stronie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Organizator pomaga w znalezieniu Modelki.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 8. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach płatności za szkolenie.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Instruktora, iż Kursant nie poczynił w trakcie szkolenia dostatecznych postępów aby otrzymać certyfikat, do czasu aż kursant będzie w stanie potwierdzić, iż umiejętności te nabył.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Pilnik i Zalotka - Anna Urbanek Ławnicka (ul. Lelewela 6A, 53-505, Wrocław)
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na szkolenie lub do momentu wycofania zgody przez klienta. Dane będą także przechowywane na potrzeby przyszłych prowadzonych szkoleń jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.
 3. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, klientom przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, c)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia klienta z procesu szkoleniowego

 

REKLAMACJE

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Pilnik i Zalotka Anna Urbanek ul. Lelewela 6A, 53-505 Wrocław w czasie trwania szkolenia lub najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania.

 

 1. Aby skutecznie złożyć reklamację należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej organizatora pod adres https://www.pilnikizalotka.pl/reklamacje